Artikel 1 Toepassing 

  1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomsten gesloten tussen ‘Warm  

Nestje’ en de klant met betrekking tot de verzorging van het dier. 

  1. Onder de klant wordt begrepen de eigenaar van het dier, alsook ieder door hem/haar  

gemandateerd persoon die de hond afzet/ophaalt bij ‘Warm Nestje’ of voor/in naam van de eigenaar communiceert met ‘Warm Nestje’. 

  1. De overeenkomst en algemene voorwaarden zijn van toepassing tijdens de oppasperiode. Deze  

oppasperiode wordt bepaald in dagen en de aanvangsdag en ophaaldag aan het einde van de oppasperiode worden als volledige dag in aanmerking genomen. De overeenkomst en algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle gevolgen (bvb het regelen van schade, invordering van onbetaalde bedragen, …) voortvloeiend uit deze overeenkomst. 

  1. In geval van nietigheid van een deel van de overeenkomst, zal dat onderdeel van de overeenkomst  

worden uitgelegd zoals dat de bedoeling zou zijn voor partijen en blijft de rest van de overeenkomst in ieder geval van toepassing. 

Artikel 2 Algemene bepalingen en houding van de klant/diens gemandateerde 

2.1. De klant geeft zijn/haar akkoord om foto’s te maken van het dier en deze foto’s te gebruiken op sociale media/website, beheerd door ‘Warm Nestje’. De aanvaarding van de algemene voorwaarden houdt de aanvaarding in met het aanwenden van beeldmateriaal, behoudens schriftelijke weigering overgemaakt vóór de oppasperiode. 

2.2. Nodige of noodzakelijke dierenartsbezoeken en/of kosten van medicatie worden gedragen door de eigenaar en komen bovenop de verblijfskosten voor de oppasperiode. 

In geval de eigenaar voer voorziet, dien dit correct verpakt te worden en dient voldoende voer meegegeven te worden voor de hele oppasperiode. Indien er onvoldoende voer zou zijn voorzien of dit voer zou niet geschikt zijn, zal ‘Warm Nestje’ voer voorzien en de kosten hiervoor aanrekenen aan de eigenaar. 

2.3. De hond dient minstens 24u voor aankomst behandeld te zijn tegen vlooien, teken en wormen. ‘Warm Nestje’ behoudt zich het recht voor hieromtrent van de eigenaar te vragen een bewijs voor te leggen. Bij gebreke aan voormelde behandelingen, zal ‘Warm Nestje’ de ontbrekende behandeling(en) toedienen en de kosten hiertoe worden integraal aangerekend aan de eigenaar, met een minimum van 25 euro. De aanvaarding van de algemene voorwaarden houdt de uitdrukkelijke toestemming in tot het toedienen van de ontbrekende behandelingen. 

2.4. ‘Warm Nestje’ heeft het recht om ieder huisdier te weigeren wanneer het dier tekenen van abnormaal gedrag/probleemgedrag vertoont of omwille van iedere andere reden, naar de beoordeling van ‘Warm Nestje’. 

2.5. ‘Warm Nestje’ levert een inspannings- en geen resultaatsverbintenis, om het dier een aangenaam verblijf te bezorgen tijdens de oppasperiode. Wanneer u weet dat uw hond al eens verkeerd kan reageren op bepaalde honden, mensen en/of bepaalde situaties, bent u als eigenaar gehouden dit duidelijk aan te geven tijdens het intakegesprek. Agressieve honden of honden die in het verleden agressief gedrag vertoond hebben, worden in geen geval aanvaard.  

Artikel 3 Verblijfskosten 

3.1. De eigenaar betaalt de volledige verblijfskosten bij de start van de gereserveerde oppasperiode. De betaling is mogelijk via bancontact app of cash. De dagprijs is voor deze overeenkomst bepaald op 20 euro/dag/hond en ‘Warm Nestje’ behoudt zich het recht voor deze prijs naar de toekomst toe aan te passen. Een eerder contract verleent de eigenaar geen recht de dagprijs toe te passen op een later contract. 

3.2. In geval van annulering of niet-betaling ten laatste op de aanvangsdag van de oppasperiode, behoudt ‘Warm Nestje’ zich het recht voor de overeenkomst eenzijdig te beëindigen, zonder dat de eigenaar recht heeft op enige schadevergoeding of enige aanspraak kan laten gelden. De kostprijs voor de afgesproken oppasperiode blijft verschuldigd en ‘Warm Nestje’ zal daarenboven recht hebben op een schadevergoeding en administratieve kost van forfaitair 125 euro. 

3.3. In geval van niet-betaling van bijkomende kosten of schade, zal de eigenaar gehouden zijn een schadevergoeding te voldoen van 10% bovenop de verschuldigde som (met een minimum van 25 euro), alsook intresten aan 10% op het verschuldigde bedrag. 

4. Risicohond met ziekte/aandoeningen                      

4.1. ‘Warm Nestje’ is bereid uw hond medicatie toe te dienen wanneer dit nodig is. Als eigenaar staat u in voor het overmaken van duidelijke schriftelijke instructies voor de toediening van door uzelf bezorgde medicatie. Zowel de hoeveelheid als de frequentie voor toediening, dienen gespecifieerd te worden. Indien ‘Warm Nestje’ medicatie dient aan te schaffen, zal de kostprijs hiervan aan de eigenaar worden doorgerekend. ‘Warm Nestje’ kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enig nadeel ten gevolge van toegediende medicatie voor zover de eigenaar die voor of tijdens de opvangperiode zelf heeft gevraagd of hiermee uitdrukkelijk instemde. 

4.2. Als eigenaar verklaart u dat u er zich bewust van bent dat een verandering van omgeving stress kan veroorzaken voor het dier en dit gevolgen kan hebben op zijn/haar gezondheidstoestand. ‘Warm Nestje’ stelt alles in het werk om de oppasperiode zo optimaal mogelijk te laten verlopen, doch is niet gehouden tot een resultaatsverbintenis. 

4.3. ‘Warm Nestje’ staat in voor de goede verzorging van uw dier gedurende het hele verblijf. ‘Warm Nestje’ kan evenwel niet verantwoordelijk gesteld worden voor een ongeluk, zwangerschap, ontsnapping, ernstige ziekte/verwondingen of gebeurlijk overlijden van het dier. Bij overlijden zal een dierenarts het stoffelijk overschot bewaren tot de eigenaar beslist wat er mee moet gebeuren. De kosten voor het opbaren/bewaren van het dier, dienen gedragen te worden door de eigenaar. 

Artikel 5 Verzekeringen – aansprakelijkheid 

5.1. Een familiale verzekering is verplicht als uw hond bij ‘Warm Nestje’ verblijft. In geval van schade, (mede) veroorzaakt door uw hond en dat zowel lichamelijke en/of materiële schade, is de eigenaar gehouden de kosten te dragen. ‘Warm Nestje’ zal de kostprijs aanrekenen voor reparaties en/of vervangingen van de infrastructuur die de hond beschadigd heeft. De eigenaar zal hiervan ingelicht worden en dit zal afgerekend worden bij het ophalen. 

5.2. ‘Warm Nestje’ is niet verantwoordelijk bij een uitbraak van kennelhoest of enige andere ziekte. 

Artikel 6 Toepasselijk recht en rechtsmacht 

In geval van discussie over de overeenkomst, de uitvoering en interpretatie, zijn enkel de Nederlandstalige Rechtbanken van het arrondissement Brussel bevoegd en enkel het Belgisch recht is van toepassing.